Doelstellingen en uitgangspunten

De Rotterdamse Academie van Bouwkunst verzorgt vierjarige masteropleidingen tot architect en stedenbouwkundige.

Studenten worden opgeleid tot in de beroepspraktijkgerichte, vakbekwame en maatschappelijk bewuste architecten en stedenbouwkundigen die zich positioneren binnen de hedendaagse beroepspraktijk door:

  • een kritische, onderzoekende ontwerphouding. Zo kunnen ze ‘de vraag achter de vraag’ identificeren en die vertalen in een architectonisch(e) of stedenbouwkundig(e) strategie, concept en ontwerp. Ook kunnen ze de synthetiserende en creatieve kracht van het ontwerp in zetten, zodat ze de ruimtelijke en programmatische condities tot stand brengen waarbinnen de gewenste toekomstige werkelijkheid zich maximaal en duurzaam kan ontplooien.

  • kennis te hebben en bewust gebruik te maken van de mogelijkheden die het instrumentarium van de aangrenzende disciplines biedt bij het tegemoet treden van de eigen opgaven. De ‘traditionele’ rollen van architect en stedenbouwkundige zijn de laatste jaren steeds meer gaan vervagen en gaan overlopen in de rol van de experts binnen de aangrenzende disciplines. De Academie zorgt er dan ook voor dat een architect over de basiskennis op het gebied van stedenbouw beschikt en de stedenbouwkundige over de basiskennis op het gebied van architectuur. Maar dezelfde kwestie speelt evenzeer in de overlapgebieden met andere disciplines. Voor architectuur gaat het dan met name om interieurarchitectuur en voor stedenbouw om landschapsarchitectuur, planologie en (het ontwerpen van) infrastructuur.

  • een helder besef van de maatschappelijke en ruimtelijke consequenties van hun ontwerpend handelen. Architecten en stedenbouwkundigen moeten kennis van en inzicht in maatschappelijke (= sociale, economische, culturele en politieke) ontwikkelingen, trends, wensen en noden hebben. Ook is het belangrijk dat ze op de hoogte zijn van de vakmatige ontwikkelingen en veranderingen die (mede) daaruit voortvloeien. Dat is nodig om als architect of stedenbouwkundige daadwerkelijk een bijdrage te kunnen leveren aan het formuleren en tot stand brengen van ruimtelijke en programmatische condities, waarbinnen de maatschappelijke werkelijkheid zich maximaal en duurzaam kan ontplooien.