menu sluiten
zoek terug
terug

Disclaimer

Concept en design: Studio Beige
Techniek en bouw: Rob Peters interactief ontwerp

Algemeen
Gebruik van deze site is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande algemene voorwaarden.

Gebruik website
De op deze website getoonde informatie wordt door de Rotterdamse Academie van Bouwkunst met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De Rotterdamse Academie van Bouwkunst verstrekt met deze website informatie over de Masteropleidingen architectuur en stedenbouw. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.
Noch deze site, noch de sites of documenten waartoe via deze site toegang kan worden verkregen, bevatten een uitnodiging tot het kopen of verkopen van producten of diensten. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Informatie van derden, producten en diensten
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel de Rotterdamse Academie van Bouwkunst uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. De Rotterdamse Academie van Bouwkunst geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens die betrekking hebben op Hogeschool Rotterdam, de Rotterdamse Academie van Bouwkunst, en de Masteropleidingen architectuur en stedenbouw van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, logo’s, zijn in eigendom of licentie bij de Rotterdamse Academie van Bouwkunst, en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de vennootschap.

Geen aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door de Rotterdamse Academie van Bouwkunst uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel de Rotterdamse Academie van Bouwkunst zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. De Rotterdamse Academie van Bouwkunst aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht
Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen
De informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. De Rotterdamse Academie van Bouwkunst verstrekt door middel van deze site informatie over de Masteropleidingen architectuur en stedenbouw. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Klachtenservice
De Rotterdamse Academie van Bouwkunst stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt. Zie hiervoor de gegevens bij Contact.