menu sluiten
zoek terug
terug

Baltimore-Rotterdam Expositie ‘Speed of Life’

“Did you hear about the rose that grew from a crack in the concrete? Proving nature’s laws wrong, it learned to walk without having feet. Funny, it seems to by keeping it’s dreams; it learned to breathe fresh air. Long live the rose that grew from concrete when no one else even cared.”

‘Tupac Shakur’ gedicht ‘The Rose That Grew from Concrete’

 

continue for English Translation

door Mike van Staten, student Rotterdamse Academie van Bouwkunst.

Als onderdeel van de ontwerpstudio ‘Dividing Infrastructure’ heeft er in academiejaar 2022/2023 een uitwisseling plaatsgevonden tussen studenten van de Morgan State University in Baltimore en de studenten van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst, die deze studio kozen als ontwerpopgave. Afgelopen april heb ik ( Mike van Staten ) de kans gehad om samen met Hoofd Stedenbouw Thijs van Spaandonk de academiegemeenschap te mogen vertegenwoordigen in Baltimore. Tijdens deze excursie hebben we de universiteit en verschillende bureaus bezocht, tours door de stad gemaakt en deelgenomen aan de ‘Urban Dialogues’ workshop, georganiseerd door het Nederlands consulaat in Washington. Maar voor mij was het meest interessante om veel van de stad te zien.

Ik heb kunnen zien hoeveel verdelende infrastructuur er aanwezig is in deze stad, maar vooral ook wat voor gevolgen dit kan hebben voor buurten, gemeenschappen en mensenlevens. Een groot deel van de stad is afgesneden van Downtown Baltimore en de ‘White L’ waar de stad zich verder ontwikkelt. In een stad waar 62,7% van de inwoners een donkere huidskleur heeft, zijn het vooral de zwarte gemeenschappen en buurten waar geen voorzieningen meer te vinden zijn, de straten niet onderhouden worden, huizen verkrotten en de criminaliteit voor velen de enige uitweg lijkt.  

Baltimore heeft mij op vele vlakken geraakt en geïnspireerd. Onder andere voor de titel van mijn studioproject: ‘The Speed Of Life’. Dit gaat over het terugvinden van een gezonde balans tussen het snelle leven en de ruimte hebben om rustig aan te kunnen doen. Het is kritiek op een samenleving waarvan geld en efficiëntie vaak de belangrijkste waarden lijken. Ook binnen ons vak werken we vaak ten dienste van de ratrace en rennen we van hot naar her. Dit vertaalt zich naar straten als de Rotterdamse ‘S-Gravendijkwal en de Highway to Nowhere in Baltimore, waar de stad een snelweg wordt om met de auto doorheen te racen en geen plek om te (ver)blijven. In Amerika en in Baltimore specifiek is goed zichtbaar dat dit voor mensenlevens betekent dat je óf meegaat in de ratrace en een onrustig bestaan leidt óf dat je buiten de boot valt.
Naast dit zorgwekkende beeld, laat Baltimore ook zien wat de waarde is van lokale gemeenschapsprojecten, bijvoorbeeld middels kunst. Er ontstaan hele mooie dingen, juist op plekken waar je het niet verwacht. Misschien was het in Baltimore waar Tupac “The rose that grew from concrete” schreef.

De tentoonstelling is te zien van 8 september t/m 21 september, Mike van Staten is genomineerd voor de Iktinosprijs voor zijn project The Speed of Life’, voor ontwerpstudio ‘Dividing Infrastructure’. 

Op vrijdag 15 september vind er een tafelgesprek plaats tussen Mike van Staten en onderzoek medewerker Mark Minkjan om 17.00 uur in het Open Atelier, bij de tentoonstelling. 

Meer informatie over de uitwisseling Baltimore-Rotterdam van 2023,

De informele samenwerking tussen Morgan State University en de RAvB is vijf jaar geleden ingezet met als doel het samen verkennen van hoe wij als ruimtelijk ontwerpers kunnen bijdragen aan de Just City. Na een aantal jaar noodgedwongen virtuele uitwisseling vanwege de pandemie-gerelateerde reisbeperkingen heeft in 2023 weer een fysieke uitwisseling plaats kunnen vinden. In het voorjaar en najaar van 2024 zullen werkweken in respectievelijk Baltimore en Rotterdam georganiseerd worden waarbij community-based urban development centraal staat. Naast Morgan State University en de RAvB zullen ook andere instellingen en praktijken aansluiten bij deze werkweken. 

“Did you hear about the rose that grew from a crack in the concrete? Proving nature’s laws wrong, it learned to walk without having feet. Funny, it seems to by keeping it’s dreams; it learned to breathe fresh air. Long live the rose that grew from concrete when no one else even cared.”

‘Tupac Shakur’ gedicht ‘The Rose That Grew from Concrete’

 

by Mike van Staten, Rotterdam Academy of Architecture student.

As part of the design studio “Dividing Infrastructure,” an exchange took place in academic year 2022/2023 between students from Morgan State University in Baltimore and students from the Rotterdam Academy of Architecture. Last April I ( Mike van Staten ) had the opportunity to represent the academy community in Baltimore together with Head of Urban Planning Thijs van Spaandonk. During this excursion we visited the university and several offices, toured the city and participated in the ‘Urban Dialogues’ workshop organized by the Dutch consulate in Washington. But for me, the most interesting thing was to see the city.

I was able to see how much distributive infrastructure is present in this city, but more importantly, what impact it can have on neighborhoods, communities and people’s lives. Much of the city is cut off from Downtown Baltimore and the “White L” where the city continues to develop. In a city where 62.7% of residents are dark-skinned, it is primarily black communities and neighborhoods where amenities are no longer available, streets are not maintained, homes are rotting and crime seems to be the only way out for many.

Baltimore has touched and inspired me on many levels. Among others, for the title of my studio project, “The Speed Of Life. This is about regaining a healthy balance between living fast and having the space to take it easy. It is a critique of a society in which money and efficiency often seem to be the most important values. Even within our profession, we often work in the service of the rat race and run from place to place. This translates to streets like Rotterdam’s ‘S-Gravendijkwal and Baltimore’s Highway to Nowhere, where the city becomes a highway to race through by car and not a place to (stay). In America and in Baltimore specifically, it is clearly visible that for people’s lives this means either joining the rat race and living a restless existence or being left out. Besides this worrying picture, Baltimore also shows the value of local community projects, for example through art. Very beautiful things are created precisely in places where you don’t expect it. Perhaps it was in Baltimore where Tupac wrote “The rose that grew from concrete.”

The exhibition can be seen from Sept. 8 through Sept. 21, Mike van Staten is nominated for the Iktino Prize for his project “The Speed of Life,” for design studio “Dividing Infrastructure. A Q&A between Mike van Staten and research associate Mark Minkjan will take place on Friday, Sept. 15, at 5 p.m. in the Open Atelier, near the exhibition.

Learn more about the 2023 Baltimore-Rotterdam exchange.

The informal collaboration between Morgan State University and the RAvB began five years ago with the goal of exploring together how we as spatial designers can contribute to the Just City. After several years of forced virtual exchange due to pandemic-related travel restrictions, another physical exchange was able to take place in 2023. In the spring and fall of 2024, work weeks will be organized in Baltimore and Rotterdam, respectively, focusing on community-based urban development. In addition to Morgan State University and the RAvB, other institutions and practices will join these working weeks.